×
  • search_icon
  • 0 cart_icon

    Žiadne produkty v košíku.

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti Lipa Lučenec, s.r.o si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke – GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené proti vniknutiu tretej strany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

• Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.

• Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

• Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ak s tým súhlasíte.

• Nebudeme vám posielať e-maile, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.

• Kedykoľvek sa môžete ľahko a rýchlo odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.

• Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii , alebo prihlásením na odber newslettera alebo produktových noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť Lipa Lučenec, s.r.o používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

Sloboda voľby

Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania newslettera ,alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy , kontaktujte nás na adrese cintorinlucenec@gmail.com

Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese cintorinlucenec@gmail.com

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

Bezpečnosť

Spoločnosť Lipa Lučenec, s.r.o sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese Lipa Lipa Lučenec, s.r.o

Cintorínska ulica, 984 01 Lučenec, Slovakia

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

Informovanosť dotknutej osoby – prevádzkovateľom,

pri získavaní osobných údajov zákazníkov za účelom vybavenia objednávky

Lipa Lučenec, s.r.o získava pri objednaní služieb alebo tovaru osobné údaje zákazníkov a spracováva ich podľa ustanovení Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, §-u 13, ods. 1 pism. a), ktoré potrebuje pre správnu realizáciu objednávky.

Účel spracovávania osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou/ zákazníkom/, sú potrebné pre spracúvanie objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, prípadná reklamácia tovaru a pre potreby účtovnej agendy.

Zoznam osobných údajov – rozsah

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, číslo účtu, podpis

Právny základ spracúvania osobných údajov

– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

– zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Kategória príjemcov osobných údajov:

daňový úrad

colný úrad

ŠOI

Lipa Lučenec, s.r.o

Cintorínska ulica, 984 01 Lučenec, Slovakia

IČO: 36621609

Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho poriadku a ustanovení právnych predpisov, pre ktoré to vyžaduje vedenie účtovníctva,

Zákazník – dotknutá osoba má právo:

• požiadať prevádzkovateľa o informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi

• na opravu neaktuálnych údajov

• na vymazanie osobných údajov, alebo niektoré z nich, prípadne požiadať o obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich spracovávaniu

• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

• poskytne dotknutej osobe na jeho žiadosť výpis spracovávaných osobných údajov a ďalších dokladov u nej uložených

• náhľad k väčšine osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva,

• Archivuje osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov po vybavení objednávky.

Požiadavka poskytnutia osobných údajov:

• zákonná na uzatvorenie zmluvného vzťahu je dotknutá osoba povinná poskytnúť pravdivé osobné údaje

• zmluvná na realizáciu zmluvy,

• oprávnený záujem na ochranu majetku a zákonnosť prevádzkovania spoločnosti.

Potrebné (0)

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
CookieConsent domsmutku.sk Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
elementor domsmutku.sk Used in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time. Persistent HTML Local Storage
rc::a google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML Local Storage
rc::c google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage
t.gif pixel.wp.com Ensures that product pictures are presented correctly on website. Session Pixel Tracker
wc_cart_created domsmutku.sk Necessary for the shopping cart functionality on the website. Session HTML Local Storage
wc_cart_hash_# domsmutku.sk Nezaradené Persistent HTML Local Storage
wc_fragments_# domsmutku.sk Nezaradené Session HTML Local Storage
woocommerce_cart_hash domsmutku.sk Necessary for the shopping cart functionality on the website to remember the chosen products – This also allows the website to promote related products to the visitor, based on the content of the shopping cart. Session HTTP Cookie
woocommerce_items_in_cart domsmutku.sk Necessary for the shopping cart functionality on the website to remember the chosen products – This also allows the website to promote related products to the visitor, based on the content of the shopping cart. Session HTTP Cookie
wp_woocommerce_session_# domsmutku.sk Nezaradené 1 deň HTTP Cookie

Štatistiky (0)

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_ga domsmutku.sk Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 rokov HTTP Cookie
_gat domsmutku.sk Used by Google Analytics to throttle request rate 1 deň HTTP Cookie
_gid domsmutku.sk Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 deň HTTP Cookie
tk_ai domsmutku.sk Registers data on visitors‘ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 5 rokov HTTP Cookie
tk_qs domsmutku.sk Registers data on visitors‘ website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 deň HTTP Cookie

Marketing (0)

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
tk_lr domsmutku.sk Collects data on visitors‘ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. 1 rok HTTP Cookie
tk_or domsmutku.sk Collects data on visitors‘ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. 5 rokov HTTP Cookie
tk_r3d domsmutku.sk Collects data on visitors‘ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. 2 dní HTTP Cookie
tk_tc domsmutku.sk Collects data on visitors‘ preferences and behaviour on the website – This information is used make content and advertisement more relevant to the specific visitor. Session HTTP Cookie