×
  • search_icon
  • 0 cart_icon

    Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a predávajúcim – Lipa Lučenec, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) v oblasti predaja pohrebných vencov (ďalej len „tovar“).

 

1.2. Predávajúci prevádzkuje na internetovej stránke www.domsmutku.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), v ktorom ponúka svoj tovar neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.

 

1.3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

1.4. Predávajúcim je:

Lipa Lučenec, s.r.o,

Cintorínska 22

984 01 Lučenec

IČO: 46310304

DIČ: 2023337591

Tel. kontakt: 047/ 43 320 45
Email: domsmutkulc@gmail.com

Banka: SK77 8330 0000 0029 0120 7112
, ČSOB, Lučenec

1.5. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

1.6 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

1.7 Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

 

1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

 

1.9 Podnikateľom sa rozumie:

(i) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

2. Kúpna zmluva, objednávka tovaru

2.1 Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu na web-stránke www.domsmutku.sk pridať do nákupného košíka tovar, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to predtým, ako sa rozhodne vyplniť záväznú objednávku, ktorú realizuje písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku.

 

2.2 Pri každej objednávke je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 

2.3 Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

2.4 E-mail, ktorý systém predávajúceho automaticky po prijatí objednávky vygeneruje a pridelí jej príslušné číslo, sa považuje za prijatie objednávky a nie za jej potvrdenie/akceptáciu. Po fyzickom preverení dostupnosti nasleduje potvrdenie/akceptácia objednávky, alebo zamietnutie z titulu nedostupnosti/vypredania tovaru. Preverenie dostupnosti objednaného tovaru a následnú akceptáciu predávajúci vykoná do 24 hodín (v pracovných dňoch) po obdržaní objednávky.

 

2.5 Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky zaslaním emailovej správy kupujúcemu, v ktorej uvedie príslušné kódové číslo objednávky s potvrdením/akceptáciou. V prípade, keď objednávka kupujúceho obsahuje viac položiek, pri ktorých niektorú predávajúci nie je schopný akceptovať z titulu nedostupnosti, kupujúci o tejto skutočnosti bude informovaný telefonicky alebo emailom ešte pred čiastočnou akceptáciou objednávky. Kupujúci má možnosť s takouto zmenou svojej objednávky súhlasiť alebo ju celú zrušiť.

 

2.6 V prípade záväznej a potvrdenej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný kompetentným pracovníkom predávajúceho o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

 

2.7 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom,). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

2.8 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

 

2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť, ak:

– kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo chybne vyplnené v objednávkovom formulári

– požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu.

 

3. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

3.1 Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na web-stránke www.domsmutku.sk predávajúceho je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci – objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

– zaplatením bezhotovostným stykom na účet predávajúceho,

 

3.2 Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

3.3 Vlastnícke právo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci riadnym zaplatením kúpnej ceny a jeho odovzdaním do rúk kupujúceho.

 

4. Dodanie a prevzatie tovaru

4.1 Predávajúci ponúka tovar zo svojich reálne existujúcich skladových zásob, s variantov dostupnosti „SKLADOM“. V takýchto štandardných prípadoch predávajúci vybavuje akceptované objednávky do 3 dní v závislosti od voľby dodania kupujúcim.

Osobný odber na predajni (prevádzke) – bez poplatku

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

4.2 Osobný odber tovaru je možné realizovať ihneď po akceptácií objednávky Dom smútku Lučenec. V prípade voľby osobného odberu je nutné nahlásiť predávajúcemu, alebo uviesť do poznámok objednávky miesto a termín, kde a kedy chce kupujúci osobný odber zrealizovať. Doba medzi akceptáciou objednávky a uskutočnení osobného odberu nemôže byť dlhšia ako 2 dni. Po márnom uplynutí tejto lehoty kúpna zmluva stáva neplatnou a predávajúci zruší rezervovanie tovaru.

4.3 Pri osobnom prevzatí tovaru je povinný kupujúci skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť tovaru a potvrdiť prevzatie tovaru na predajnom mieste, kde si tovar prevzal.

 

4.4 Kupujúci je povinný prevziať vec na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený podľa § 614, odseky 1, 5 zákona č. 40/1964 Z.z (Občianskeho zákonníka) účtovať mu náklady spojené s uskladnením. Výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Podľa § 7 zákona 102/2014 .Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

5.2 Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

 

5.3 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom a pod.

 

5.4 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadnych nárokov.

 

5.5 Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

5.6 Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Zaplatená kúpna cena bude vrátená kupujúcemu do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

 

5.7 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

(i) z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,

(ii) špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.

 

5.11. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu vrátený tovar spolu s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak to kupujúci výslovne žiada, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci môže odovzdať tovar na prevádzke predávajúceho uvedenej v týchto VOP, pričom platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kupujúci udeľuje odoslaním objednávky alebo registrácie súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočnených nákupoch v informačnom systéme predávajúceho.

 

6.2 Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu neurčitú s tým, že kupujúci svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na emailovú adresu predávajúceho, tj. domsmutkulc@gmial.com alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

 

6.3 Súhlas je poskytovaný na účely zavedenia vzájomných zmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim, na spracovanie a evidenciu objednávok a na realizáciu dodávky objednaného tovaru.

 

6.4 Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho (meno, adresa a telefonny kontakt) nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

6.5 Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol.

 

7. Záručné a reklamačné podmienky

7.1 Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

7.2 Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

 

7.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho uvedeného na internetovej stránke www.domsmutku.sk

 

7.4 Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich – podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP sú platné od 1. 10. 2015 a vzťahujú sa na objednávky doručované kupujúcemu cez nákupný portál www.domsmutku.sk po tomto termíne.

 

8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

 

8.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

 

8.4 Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

 

8.5 Dozorný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať dohľad nad činnosťou predávajúceho je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj so sídlom v Banskej Bystrici, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.